ರಾಜ್ಯದ 150 ಸರ್ಕಾರಿ ಐಟಿಐಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ- 2021 ರ ವೇಳೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ ಅನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು.

ರಾಜ್ಯದ 150 ಸರ್ಕಾರಿ ಐಟಿಐಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ- 2021 ರ ವೇಳೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ ಅನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು.

Leave a Reply