ರಾಜ್ಯದ ನೆರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಸೂಚನೆಗೆ ಕಾಯದೆ ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು.

ರಾಜ್ಯದ ನೆರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಸೂಚನೆಗೆ ಕಾಯದೆ ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು.

Leave a Reply