ರಾಜ್ಯದ ಐಟಿಐಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೌಶಲ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿಸಲು 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮದಿಂದ ಸಿಎಸ್‌ಆರ್‌ ನಿಧಿಯಿಂದ ರೂ. 4000 ಕೋಟಿ: ಸಿಎಂ

ರಾಜ್ಯದ ಐಟಿಐಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೌಶಲ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿಸಲು 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮದಿಂದ ಸಿಎಸ್‌ಆರ್‌ ನಿಧಿಯಿಂದ ರೂ. 4000 ಕೋಟಿ: ಸಿಎಂ

Leave a Reply