ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಗಣನೀಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಎಫ್.ಕೆ.ಸಿ.ಸಿ.ಐ ನ 103ನೇ ಸರ್ವಮಹಾಸಭೆಯನ್ನು ಬುಧವಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಗಣನೀಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಎಫ್.ಕೆ.ಸಿ.ಸಿ.ಐ ನ 103ನೇ ಸರ್ವಮಹಾಸಭೆಯನ್ನು ಬುಧವಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

Leave a Reply