ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಔಷಧೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿರುವ ಪಿರಮಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದ್ ಪಿರಮಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ವರ್ಚುಯಲ್ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಔಷಧೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿರುವ ಪಿರಮಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದ್ ಪಿರಮಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ವರ್ಚುಯಲ್ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

Leave a Reply