ಯುನೈಟೆಡ್‌ ವೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಿಎಸ್‌ಆರ್‌ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ 44 ಹೈ ಫ್ಲೋ ನೇಸಲ್‌ ಕ್ಯಾನುಲಾ (HFNC) ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

ಯುನೈಟೆಡ್‌ ವೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಿಎಸ್‌ಆರ್‌ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ 44 ಹೈ ಫ್ಲೋ ನೇಸಲ್‌ ಕ್ಯಾನುಲಾ (HFNC) ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

Leave a Reply