ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನ ಬೇಡ, ವರಿಷ್ಠರು ಸೂಚಿಸಿದ್ರೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವೆ: ಬಿ ಎಸ್ ವೈ
ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 19-12-2011, ಪುಟ 5

ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನ ಬೇಡ, ವರಿಷ್ಠರು ಸೂಚಿಸಿದ್ರೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವೆ: ಬಿ ಎಸ್ ವೈ

ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 19-12-2011, ಪುಟ 5

Leave a Reply