ಮೊದಲ ದಿನ 13 ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ಲಸಿಕೆ

ಮೊದಲ ದಿನ 13 ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ಲಸಿಕೆ

Leave a Reply