ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮಹಾರಾಜರಾದ ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ 101ನೇ ಜಯಂತಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ನಮನ

ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮಹಾರಾಜರಾದ ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ 101ನೇ ಜಯಂತಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ನಮನ

Leave a Reply