ಮೈಸೂರಿನ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ರೂ. 30 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ಕೊವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಚಾಲನೆ.

ಮೈಸೂರಿನ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ರೂ. 30 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ಕೊವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಚಾಲನೆ.

Leave a Reply