ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ನೀಡಿದ 3 RT-PCR ಕೋವಿಡ್-19 ಪರೀಕ್ಷಾ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ವರ್ಚ್ಯುಯಲ್ ಸಮಾರಂಭದ ಮೂಲಕ ಇಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ನೀಡಿದ 3 RT-PCR ಕೋವಿಡ್-19 ಪರೀಕ್ಷಾ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ವರ್ಚ್ಯುಯಲ್ ಸಮಾರಂಭದ ಮೂಲಕ ಇಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

Leave a Reply