ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ

ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ವರದಿ

Leave a Reply