ಮುನಿರತ್ನ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ

ಮುನಿರತ್ನ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ

Leave a Reply