ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊವಿಡ್‌- ೧೯ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ರೂ. 20 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ Goldman Sachs ನಡೆಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ 4 ನಾಲ್ಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ 250 ಬೆಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊವಿಡ್‌- ೧೯ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ರೂ. 20 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ Goldman Sachs ನಡೆಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ 4 ನಾಲ್ಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ 250 ಬೆಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Leave a Reply