ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಸಕಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ, ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತೆಯ ಸಾಧನೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಭರವಸೆ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಸಕಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ, ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತೆಯ ಸಾಧನೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಭರವಸೆ

Leave a Reply