ಮುಂದಿನ ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆಗೆ 2,520 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ

ಮುಂದಿನ ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆಗೆ 2,520 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ

ಹೊಸ ದಿಗಂತ ವರದಿ

Leave a Reply