ಮುಂದಿನ ಜಯಂತಿಗೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರತಿಮೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

ಮುಂದಿನ ಜಯಂತಿಗೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರತಿಮೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

Leave a Reply