ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕದಿದ್ರೆ 1000 ದಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಅನುಮತಿ

ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕದಿದ್ರೆ 1000 ದಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಅನುಮತಿ

Leave a Reply