‘ಮಾದರಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಗ್ರಾಮ’ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಸಿಎಂ

‘ಮಾದರಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಗ್ರಾಮ’ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಸಿಎಂ

Leave a Reply