ಮಾಜಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ, ಅಗಲಿದ ನಾಯಕಿಯನ್ನು ನೆನೆದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು

ಮಾಜಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ, ಅಗಲಿದ ನಾಯಕಿಯನ್ನು ನೆನೆದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು

Leave a Reply