ಮಾಜಿ ವಿತ್ತ ಸಚಿವ, ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಮೊದಲ ಜನ್ಮತಿಥಿಯಂದು ಧೀಮಂತ ನಾಯಕನಿಗೆ ಸಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಿಎಂ.

ಮಾಜಿ ವಿತ್ತ ಸಚಿವ, ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಮೊದಲ ಜನ್ಮತಿಥಿಯಂದು ಧೀಮಂತ ನಾಯಕನಿಗೆ ಸಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಿಎಂ.

Leave a Reply