ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಭಾರತರತ್ನ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿಯವರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯಂದು ಅಜಾತಶತ್ರುವಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲೇ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು

ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಭಾರತರತ್ನ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿಯವರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯಂದು ಅಜಾತಶತ್ರುವಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲೇ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು

Leave a Reply