ಮಮತಾ, ಅಶ್ವಿನಿ ಹುಟ್ಟುರಿಗೆ ಸೇತುವೆ, ರಸ್ತೆ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಸಮಾರೋಪದಲ್ಲಿ  ಸಿ ಎಂ

ಮಮತಾ, ಅಶ್ವಿನಿ ಹುಟ್ಟುರಿಗೆ ಸೇತುವೆ, ರಸ್ತೆ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಸಮಾರೋಪದಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಂ

Leave a Reply