ಮದಲೂರು ಕೆರೆಗೆ ನೀರು; ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಸಿದ ಸಿಎಂ

ಮದಲೂರು ಕೆರೆಗೆ ನೀರು; ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಸಿದ ಸಿಎಂ

Leave a Reply