ಭಾರತರತ್ನ ಡಾ. ಎ.ಪಿ.ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್‌ ಕಲಾಂ ಅವರ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ. ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೆನೆದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು

ಭಾರತರತ್ನ ಡಾ. ಎ.ಪಿ.ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್‌ ಕಲಾಂ ಅವರ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ. ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೆನೆದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು

Leave a Reply