ಬೆಳೆ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ ಶೇ. 3ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ

Leave a Reply