ಬೆಳಗಾವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರೂ.೪೩೨೯ ಕೋಟಿ ನೆರವು ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮನವಿ

ಬೆಳಗಾವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರೂ.೪೩೨೯ ಕೋಟಿ ನೆರವು ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮನವಿ

Leave a Reply