ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಲಾಕ್ ಡೌನ್, ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮನವಿ.

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಲಾಕ್ ಡೌನ್, ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮನವಿ.

Leave a Reply