ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತಿಯಿಂದ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿರುವ ‘ಅಶ್ವಾರೂಢ ಬಸವೇಶ್ವರ’ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಬುಧವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತಿಯಿಂದ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿರುವ ‘ಅಶ್ವಾರೂಢ ಬಸವೇಶ್ವರ’ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಬುಧವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು.

Leave a Reply