ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೊವಿಡ್‌- 19 ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಡ್‌ಗಳ ಲಭ್ಯತೆ, ಲಸಿಕೆ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೊವಿಡ್‌- 19 ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಡ್‌ಗಳ ಲಭ್ಯತೆ, ಲಸಿಕೆ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

Leave a Reply