ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಡ್ರೋಣ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಸಿಂಪಡಣೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಡ್ರೋಣ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಸಿಂಪಡಣೆ

Leave a Reply