ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ  ಆಗಮಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿ ಎಂ

ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿ ಎಂ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ  ವರದಿ

vk32

Leave a Reply