ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ ವರದಿ

pv_bsy1

Leave a Reply