ಬಿ ಜೆ ಪಿ   ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ , ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಬಿ ಜೆ ಪಿ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ , ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ವರದಿ

sk_bsy_minority_photo

Leave a Reply