ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ ಕೆ ಆಡ್ವಾಣಿ

ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ ಕೆ ಆಡ್ವಾಣಿ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ವರದಿ

sk_advaniphoto

Leave a Reply