ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಸಂಜೆ ವಾಣಿ ವರದಿ

sv_dollars

Leave a Reply