ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸ್ ಮುಖಂಡರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ – ಸಿ ಎಂ

ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸ್ ಮುಖಂಡರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ – ಸಿ ಎಂ

ಸಂಜೆ ವಾಣಿ ವರದಿ

sv11

Leave a Reply