ಬಿ ಎಸ್‌ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ 18 ರಿಂದ 44 ವಯಸ್ಸಿನವರೊಳಗಿನವರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ಬಿ ಎಸ್‌ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ 18 ರಿಂದ 44 ವಯಸ್ಸಿನವರೊಳಗಿನವರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

Leave a Reply