ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಇಷ್ಟೋಂದು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ

ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಇಷ್ಟೋಂದು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ

Leave a Reply