ಬಳೇಪೇಟೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯಿತ್ತು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು:ಸಿ.ಎಂ.
Saturday,october 09 2010.

ಬಳೇಪೇಟೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯಿತ್ತು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು:ಸಿ.ಎಂ.

Saturday,october 09 2010.

Leave a Reply