ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಿ ಎಂ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ .10 ಮೀಸಲು

ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಿ ಎಂ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ .10 ಮೀಸಲು

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ  ವರದಿ

kp1

Leave a Reply