ಬಡ ದಲಿತರಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ತಳ್ಳುಗಾಡಿ ವಿತರಿಸಿದ ಸಿಎಂ

ಬಡ ದಲಿತರಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ತಳ್ಳುಗಾಡಿ ವಿತರಿಸಿದ ಸಿಎಂ

Leave a Reply