ಬಂಡಾಯ ಅಲ್ಲ, ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಸಭೆ:ಸಿ ಎಂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಬಂಡಾಯ ಅಲ್ಲ, ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಸಭೆ:ಸಿ ಎಂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

Leave a Reply