ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ವರ್ತನೆ ಹತಾಶೆ ಸಂಕೇತ

ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ವರ್ತನೆ ಹತಾಶೆ ಸಂಕೇತ

Leave a Reply