ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಹತಾಶವಾಗಿವೆ …

ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಹತಾಶವಾಗಿವೆ …

ಸಂಯುಕ್ತ  ಕರ್ನಾಟಕ ವರದಿ

sk12

Leave a Reply