ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಿಂದ ಅರಳಲಿದೆ ಕಮಲ

ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಿಂದ ಅರಳಲಿದೆ ಕಮಲ

Leave a Reply