ಪಲ್ಸ್‌ ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕಾ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು.

ಪಲ್ಸ್‌ ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕಾ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು.

Leave a Reply