ಪಂಡಿತ್‌ ದೀನ್‌ ದಯಾಳ್‌ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ್‌ರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ (ಸಮರ್ಪಣ್‌ ದಿವಸ್‌) ಪಿಎಂ- ಸ್ವನಿಧಿ, ಪಿಎಂ ಆವಾಸ್‌ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಹಡಿ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು.

ಪಂಡಿತ್‌ ದೀನ್‌ ದಯಾಳ್‌ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ್‌ರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ (ಸಮರ್ಪಣ್‌ ದಿವಸ್‌) ಪಿಎಂ- ಸ್ವನಿಧಿ, ಪಿಎಂ ಆವಾಸ್‌ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಹಡಿ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು.

Leave a Reply