ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪುನರ್ವಸತಿಗೆ ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಖರೀದಿ : ಸಿ ಎಂ

ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪುನರ್ವಸತಿಗೆ ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಖರೀದಿ : ಸಿ ಎಂ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ವರದಿ

Leave a Reply