ನೆರೆ ಪೀಡಿತ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ನಿಗದಿ

ನೆರೆ ಪೀಡಿತ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ನಿಗದಿ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ  ವರದಿ

sk1

Leave a Reply